آلبوم عکس - تعمیرات

تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 1 / 7
Atlas copco ZR5 overhaul
640 * 480 (80 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 2 / 7
Z Gear lubricating
720 * 960 (51 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 3 / 7
تنظیم درایر Atlas copco IMD800
720 * 540 (58 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 4 / 7
سرویس 16000 ساعت Atlas copco ZT90FF
720 * 403 (35 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 5 / 7
اورهال Atlas copco ZR3
720 * 960 (125 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 6 / 7
سرویس 8000 ساعت Atlas copco G160
720 * 960 (112 KB) 
تعمیرات
تعمیرات: عکس شماره 7 / 7
رفع نشتی Atlas copco oil free Air-ends
720 * 540 (53 KB) 
1